ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ

posted in: Calendar | 0

02-04-2022

ಸದಾಶಿವಸಮಾರಂಭಾಂ
ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಮಧ್ಯಮಾಮ್|
ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತಾಂ
ವಂದೇ ಗುರು ಪರಂಪರಾಮ್ ||

ಶ್ರೀಮತ್ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ಮಠೇತಿ ಮಹಿತೇ ಪೀಠಾಂಚಿತಸ್ಸದ್ಗುರುಃ
ಸಿದ್ಧಶ್ಶಿಷ್ಯಜನಾನುರಾಗನಿಲಯಃ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಶ್ಶಂಕರಃ |
ಶ್ರೀಚಕ್ರಾರ್ಚನತತ್ಪರಃ ಶ್ರಿತಜನೋದ್ಧಾರಾಯ ಬದ್ಧಾದರಃ
ಸರ್ವಜ್ಞೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಯತಿವರಃ ಪಾಯಾದಪಾಯಾತ್ಸದಾ ||

ಶ್ರೀಮದ್ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರಾಯ ಶಿಷ್ಯಾವನರತಾಯ ಚ |
ಬುದ್ಧಿಪ್ರದಾಯ ಗುರವೇ ಜ್ಞಾನರೂಪಾಯ ತೇ ನಮಃ ||

ನಮೋ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರಾಯ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಾಯ ಯೋಗಿನೇ|
ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಬೋಧಾಯ ಲೋಕಪಾವನಜನ್ಮನೇ ||

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1943
ಸಂವತ್ಸರ ಶುಭಕೃತ್
ಅಯನ ಉತ್ತರಾಯಣ
ಋತು ವಸಂತ
ಸೌರಮಾಸ ಮೀನ 19
ಚಾಂದ್ರಮಾಸ – ಚೈತ್ರ
ಪಕ್ಷ- ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ: ಪಾಡ್ಯ (೧೩:೪೩) 11:58ಚಿm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ – ರೇವತಿ (೧೨:೦೯) 11:20ಚಿm
ರವಿನಕ್ಷತ್ರ – ರೇವತಿ
ಯೋಗ- ಐಂದ್ರ
ಕರಣ – ಬವ
ವಾರ – ಶನಿವಾರ
ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:28ಚಿm
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 06:43ಠಿm
ರಾಹುಕಾಲ :09:25-10:58ಚಿm

ದಿನವಿಶೇಷ: ನವ ವತ್ಸರ ಪ್ರಾರಂಭ, ಯುಗಾದಿ, ವಸಂತ ನವರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರಂಭಃ