ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗಳವರಿಂದ ವಾನಳ್ಳಿ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ,ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ.

posted in: Press Note/News | 0