ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಗಳವರ ವರ್ಧಂತ್ಯುತ್ಸವ

posted in: Events | 0

ಶಿಷ್ಯಕೋಟೇ: ಸಮಾವೃತ್ತಮ್ ಶೋಧಯನ್ ಜ್ಞಾನವಾರಿಣಾl ಶ್ರೀಮದ್ಗಂಗಾಧರಾಖ್ಯೋ ಯತಿರಾಜೋ ವಿರಾಜತೇll