ಮಾನವನು ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸದಾ ಶರಣಾಗಿರಬೇಕು

posted in: Articles | 0

ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದುದೆಂದು ಭಾವಿಸದೇ ದೈವೀಕೃಪೆಯು ಅವಶ್ಯವಾಗಿರಬೇಕಾದದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಂಬಲೇಬೇಕು