ಸಂಸಾರ ಬಂಧನ

posted in: Gurubodhe | 0

ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಮರಣದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮರಣದ ನಂತರ ಪುನಃ ಹುಟ್ಟುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನ Read More

ಬೇಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು

posted in: Gurubodhe | 0

“ಸಂತತದ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂ ದೀರ್ಘದಭ್ಯಾಸದಿಂ l ಅಂತರಂಗದ ಕಡಲು ಶಾಂತಗೊಳಲಹುದು ||ಸಂತೃಪ್ತವೃತ್ತಿಯಿಂದೇಕಾಂತಸೇವೆಯಿಂ |ಸಂತಯಿಸು ಚಿತ್ತವನು – ಮಂಕುತಿಮ್ಮ” ಎಂಬ ಮಾತು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. Read More

ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಆನಂದ ಮೀಮಾಂಸೆ

posted in: Gurubodhe | 0

ಮನಸ್ಸು ತಮೋಗುಣವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ತಪಸ್ಸು, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ವಿದ್ಯೆ (ಉಪಾಸನೆ), ಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಲವಾದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸನ್ನಗೊಂಡು ಆನಂದವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಪುಲವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಾಮ (ಆಸೆ)ಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದಷ್ಟು ಆನಂದ ಹೆಚ್ಚು Read More