“ಜೀವನ್ಮುಕ್ತರ ಲಕ್ಷಣಗಳು”

posted in: Video | 0

ಶ್ರೀಮದ್ ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರು
ಶ್ರೀ ಸೋಂದಾ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ
ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಪ್ರವಚನಾಮೃತ
Read More