ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ

posted in: Calendar | 0

08-04-2022 ಸಂವತ್ಸರ :   ಶುಭಕೃತ್ ಋತು:  ವಸಂತ ಮಾಸ :  ಚೈತ್ರ ಪಕ್ಷ:   ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ  : ಸಪ್ತಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ  : ಆರ್ದ್ರಾ ವಾರ : ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಹುಕಾಲ: 10:55ಚಿm12:29ಠಿm ಆಧಾರ: ಬಗ್ಗೋಣ ಪಂಚಾಂಗ Share this… Facebook Whatsapp Twitter Gmail Telegram

ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ

posted in: Calendar | 0

07-04-2022 ಸದಾಶಿವಸಮಾರಂಭಾಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಮಧ್ಯಮಾಮ್| ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರು ಪರಂಪರಾಮ್ || ಶ್ರೀಮತ್ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ಮಠೇತಿ ಮಹಿತೇ ಪೀಠಾಂಚಿತಸ್ಸದ್ಗುರುಃ ಸಿದ್ಧಶ್ಶಿಷ್ಯಜನಾನುರಾಗನಿಲಯಃ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಶ್ಶಂಕರಃ | ಶ್ರೀಚಕ್ರಾರ್ಚನತತ್ಪರಃ ಶ್ರಿತಜನೋದ್ಧಾರಾಯ ಬದ್ಧಾದರಃ ಸರ್ವಜ್ಞೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಯತಿವರಃ ಪಾಯಾದಪಾಯಾತ್ಸದಾ || ಶ್ರೀಮದ್ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರಾಯ ಶಿಷ್ಯಾವನರತಾಯ ಚ | ಬುದ್ಧಿಪ್ರದಾಯ ಗುರವೇ ಜ್ಞಾನರೂಪಾಯ ತೇ ನಮಃ || ನಮೋ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರಾಯ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಾಯ ಯೋಗಿನೇ| ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಬೋಧಾಯ ಲೋಕಪಾವನಜನ್ಮನೇ || ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1944 ಸಂವತ್ಸರ ಶುಭಕೃತ್ ಅಯನ ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ ಮೀನ 24 ಚಾಂದ್ರಮಾಸ – ಚೈತ್ರ ಪಕ್ಷ- ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ: ಷಷ್ಠಿ (೩೫:೧೮) 08:32pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ – ಮೃಗಶಿರಾ (೪೦:೩೯) 10:41pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ – ರೇವತಿ ಯೋಗ- ಸೌಭಾಗ್ಯ ಕರಣ – ಕೌಲವ ವಾರ – ಗುರುವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:25am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 06:44pm ರಾಹುಕಾಲ :02:3-03:36pm ದಿನವಿಶೇಷ: ವಸಂತ ನವರಾತ್ರಿ Share this… Facebook Whatsapp Twitter Gmail Telegram

ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ

posted in: Calendar | 0

06-04-2022ದಾಶಿವಸಮಾರಂಭಾಂಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಮಧ್ಯಮಾಮ್|ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತಾಂವಂದೇ ಗುರು ಪರಂಪರಾಮ್ || ಶ್ರೀಮತ್ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ಮಠೇತಿ ಮಹಿತೇ ಪೀಠಾಂಚಿತಸ್ಸದ್ಗುರುಃಸಿದ್ಧಶ್ಶಿಷ್ಯಜನಾನುರಾಗನಿಲಯಃ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಶ್ಶಂಕರಃ |ಶ್ರೀಚಕ್ರಾರ್ಚನತತ್ಪರಃ ಶ್ರಿತಜನೋದ್ಧಾರಾಯ ಬದ್ಧಾದರಃಸರ್ವಜ್ಞೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಯತಿವರಃ ಪಾಯಾದಪಾಯಾತ್ಸದಾ || ಶ್ರೀಮದ್ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರಾಯ ಶಿಷ್ಯಾವನರತಾಯ ಚ |ಬುದ್ಧಿಪ್ರದಾಯ ಗುರವೇ ಜ್ಞಾನರೂಪಾಯ ತೇ ನಮಃ || ನಮೋ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರಾಯ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಾಯ ಯೋಗಿನೇ|ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಬೋಧಾಯ ಲೋಕಪಾವನಜನ್ಮನೇ || ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1944ಸಂವತ್ಸರ ಶುಭಕೃತ್ಅಯನ ಉತ್ತರಾಯಣಋತು ವಸಂತಸೌರಮಾಸ ಮೀನ 23ಚಾಂದ್ರಮಾಸ – ಚೈತ್ರಪಕ್ಷ- ಶುಕ್ಲತಿಥಿ: ಪಂಚಮಿ (೨೮:೫೮) 06:01pmಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ – ರೋಹಿಣಿ (೩೩:೦೩) 07:39pmರವಿನಕ್ಷತ್ರ – ರೇವತಿಯೋಗ- ಆಯುಷ್ಮಾನ್ಕರಣ – ಬಾಲವವಾರ – ಬುಧವಾರಸೂರ್ಯೋದಯ 06:26amಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 06:44pmರಾಹುಕಾಲ :12:30-02:03pm ದಿನವಿಶೇಷ: ವಸಂತ ನವರಾತ್ರಿ Share this… Facebook Whatsapp Twitter Gmail Telegram

ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ

posted in: Calendar | 0

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1944
ಸಂವತ್ಸರ ಶುಭಕೃತ್
ಅಯನ ಉತ್ತರಾಯಣ
ಋತು ವಸಂತ
ಸೌರಮಾಸ ಮೀನ 22
ಚಾಂದ್ರಮಾಸ – ಚೈತ್ರ
ಪಕ್ಷ- ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ: ಚತುರ್ಥಿ (೨೩:೧೬) 03:45pm
ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ – ಕೃತ್ತಿಕಾ (೨೬:೦೧) 04:51pm Read More

ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ

posted in: Calendar | 0

04-04-2022 ಸದಾಶಿವಸಮಾರಂಭಾಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಮಧ್ಯಮಾಮ್| ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರು ಪರಂಪರಾಮ್ || ಶ್ರೀಮತ್ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ಮಠೇತಿ ಮಹಿತೇ ಪೀಠಾಂಚಿತಸ್ಸದ್ಗುರುಃ ಸಿದ್ಧಶ್ಶಿಷ್ಯಜನಾನುರಾಗನಿಲಯಃ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಶ್ಶಂಕರಃ | ಶ್ರೀಚಕ್ರಾರ್ಚನತತ್ಪರಃ ಶ್ರಿತಜನೋದ್ಧಾರಾಯ ಬದ್ಧಾದರಃ ಸರ್ವಜ್ಞೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಯತಿವರಃ ಪಾಯಾದಪಾಯಾತ್ಸದಾ || ಶ್ರೀಮದ್ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರಾಯ ಶಿಷ್ಯಾವನರತಾಯ ಚ | ಬುದ್ಧಿಪ್ರದಾಯ ಗುರವೇ ಜ್ಞಾನರೂಪಾಯ ತೇ ನಮಃ || ನಮೋ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರಾಯ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಾಯ ಯೋಗಿನೇ| ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಬೋಧಾಯ ಲೋಕಪಾವನಜನ್ಮನೇ || ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1944 ಸಂವತ್ಸರ ಶುಭಕೃತ್ ಅಯನ ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ ಮೀನ 21 ಚಾಂದ್ರಮಾಸ – ಚೈತ್ರ ಪಕ್ಷ- ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ: ತದಿಗೆ (೧೮:೩೯) 1:55pm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ – ಭರಣಿ (೨೦:೦೧) 02:28pm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ – ರೇವತಿ ಯೋಗ- ವಿಷ್ಕಂಬ ಕರಣ – ಗರಿಜೆ ವಾರ – ಸೋಮವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:27am ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 06:44pm ರಾಹುಕಾಲ :07:51-09:24am ದಿನವಿಶೇಷ: ವಸಂತ ನವರಾತ್ರಿ Share this… Facebook Whatsapp Twitter Gmail Telegram

ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ

posted in: Calendar | 0

ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1943
ಸಂವತ್ಸರ ಶುಭಕೃತ್
ಅಯನ ಉತ್ತರಾಯಣ
ಋತು ವಸಂತ
ಸೌರಮಾಸ ಮೀನ 20
ಚಾಂದ್ರಮಾಸ – ಚೈತ್ರ
ಪಕ್ಷ- ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ: ಬಿದಿಗೆ (೧೫:೨೫) 12:38ಠಿm Read More

ನಿತ್ಯಪಂಚಾಂಗ

posted in: Calendar | 0

02-04-2022 ಸದಾಶಿವಸಮಾರಂಭಾಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಮಧ್ಯಮಾಮ್| ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರು ಪರಂಪರಾಮ್ || ಶ್ರೀಮತ್ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ಮಠೇತಿ ಮಹಿತೇ ಪೀಠಾಂಚಿತಸ್ಸದ್ಗುರುಃ ಸಿದ್ಧಶ್ಶಿಷ್ಯಜನಾನುರಾಗನಿಲಯಃ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಶ್ಶಂಕರಃ | ಶ್ರೀಚಕ್ರಾರ್ಚನತತ್ಪರಃ ಶ್ರಿತಜನೋದ್ಧಾರಾಯ ಬದ್ಧಾದರಃ ಸರ್ವಜ್ಞೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಯತಿವರಃ ಪಾಯಾದಪಾಯಾತ್ಸದಾ || ಶ್ರೀಮದ್ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರಾಯ ಶಿಷ್ಯಾವನರತಾಯ ಚ | ಬುದ್ಧಿಪ್ರದಾಯ ಗುರವೇ ಜ್ಞಾನರೂಪಾಯ ತೇ ನಮಃ || ನಮೋ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರಾಯ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಾಯ ಯೋಗಿನೇ| ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಬೋಧಾಯ ಲೋಕಪಾವನಜನ್ಮನೇ || ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾಲಿವಾಹನಗತಶಕೆ 1943 ಸಂವತ್ಸರ ಶುಭಕೃತ್ ಅಯನ ಉತ್ತರಾಯಣ ಋತು ವಸಂತ ಸೌರಮಾಸ ಮೀನ 19 ಚಾಂದ್ರಮಾಸ – ಚೈತ್ರ ಪಕ್ಷ- ಶುಕ್ಲ ತಿಥಿ: ಪಾಡ್ಯ (೧೩:೪೩) 11:58ಚಿm ಚಂದ್ರನಕ್ಷತ್ರ – ರೇವತಿ (೧೨:೦೯) 11:20ಚಿm ರವಿನಕ್ಷತ್ರ – ರೇವತಿ ಯೋಗ- ಐಂದ್ರ ಕರಣ – ಬವ ವಾರ – ಶನಿವಾರ ಸೂರ್ಯೋದಯ 06:28ಚಿm ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ 06:43ಠಿm ರಾಹುಕಾಲ :09:25-10:58ಚಿm ದಿನವಿಶೇಷ: ನವ ವತ್ಸರ ಪ್ರಾರಂಭ, ಯುಗಾದಿ, ವಸಂತ ನವರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರಂಭಃ Share this… Facebook Whatsapp Twitter Gmail Telegram