ಶ್ರೀ ಮಠದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಧನೆ

posted in: Press Note/News | 0

ಶ್ರೀಮಠದ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀನಿಕೇತನವು CBSE 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 100% ಫಲಿತಾಂಶ ಧಾಖಲಿಸಿದೆ.