ತ್ರಿಪುರಾಖ್ಯ ದೀಪೋತ್ಸವ

posted in: Events | 0

ತ್ರಿಪುರಾಖ್ಯ ದೀಪೋತ್ಸವ..

ಶ್ರೀ ಸೋಂದಾ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ.