ಶ್ರೀ ಗಳವರ ದಿನದರ್ಶಿಕೆ

posted in: Dinadarshike | 0

17/06/2022 –  ಶ್ರೀ ಮಠ. ಮೀಟಿಂಗ್

18/06/2022 – ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ  ಇತಿಹಾಸ ಸಮ್ಮೇಳನ

19/06/2022 –  ಇತಿಹಾಸ ಸಮ್ಮೇಳನ

20/06/2022 –  ಕಬ್ನಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾದಪೂಜೆ

21/06/2022 –  ಶ್ರೀಮಠ, ಯೋಗದಿನಾಚರಣೆ

22/06/2022 –  ಕೊಡ್ಲಗದ್ದೆ ಮುಳ್ಳಕ್ಲಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾದಪೂಜೆ. 6:00pm ಅಣಲಗಾರ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ

23/06/2022 –  5:00pm ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೊಸಾಯಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ

24/06/2022 ರಿಂದ 28/06/2022  ಬೆಂಗಳೂರು