ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮತ್ ಸ್ವರೂಪಾನಂದ ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಲೀನ

posted in: Press Note/News | 0

ಶ್ರೀ ದ್ವಾರಕಾ ಪೀಠಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀಮತ್ ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮತ್ ಸ್ವರೂಪಾನಂದ ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇಂದು ಬ್ರಹ್ಮಲೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.