ಶ್ರೀಗುರುಮೂರ್ತಿ ಮಂದಿರ ದೀಪೋತ್ಸವ

posted in: Events | 0

ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸ0ಪನ್ನಗೊಂಡ ಶ್ರೀಗುರುಮೂರ್ತಿ ಮಂದಿರ ದೀಪೋತ್ಸವದ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷಣಗಳು.