ಮಹಾಸಮರ್ಪಣೆ

posted in: Upcoming Events | 0

ಡಿಸೆಂಬರ್4ರಂದು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತ ಅಭಿಯಾನದ ಮಹಾಸಮರ್ಪಣೆ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ,

ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ವಿನಂತಿ