ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿಧ್ಯೆಯ ಆಕರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ

posted in: Press Note/News | 0

ಗೀತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸುಖಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತೀ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು