ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ(Panchamruta Abhisheka)
ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ(Panchamruta Abhisheka)

Share this… Facebook Whatsapp Twitter Gmail Telegram

105.00 Add to cart
ಪಾಯಸ ನೈವೇದ್ಯ(Payasa Naivedya)
ಪಾಯಸ ನೈವೇದ್ಯ(Payasa Naivedya)

Share this… Facebook Whatsapp Twitter Gmail Telegram

525.00 Add to cart
ಶತರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ(Shata-Rudra Abhisheka )
ಶತರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ(Shata-Rudra Abhisheka )

Share this… Facebook Whatsapp Twitter Gmail Telegram

7,875.00 Add to cart
ಶ್ರೀ ಸಪ್ತಪತೀ ಪಾರಾಯಣ(Shri Sapthashati Parayana)
ಶ್ರೀ ಸಪ್ತಪತೀ ಪಾರಾಯಣ(Shri Sapthashati Parayana)

Share this… Facebook Whatsapp Twitter Gmail Telegram

577.00 Add to cart
ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ(Shrisookta Abhisheka)
ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ(Shrisookta Abhisheka)

Share this… Facebook Whatsapp Twitter Gmail Telegram

157.00 Add to cart