ಪಂಚಲಿಂಗದ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಳ

posted in: Events | 0

ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಗಳವರು ಪಂಚಲಿಂಗದ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಳಕ್ಕೆ ಚಿತ್ತೈಸಿ ದೇವರನ್ನು ದರ್ಶಿಸಿ ಶಿಷ್ಯಭಕ್ತರನ್ನು ಹರಸಿದರು