ಶ್ರೀರಾಮ ಭಕ್ತಿ ಜಾಗರಣ

posted in: Upcoming Events | 0

ಅಖಂಡ ಭಜನೆ ಮತ್ತು ಸರಣಿ ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಿನಾಂಕ ೨೨-೦೧-೨೦೨೪ ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೬-೦೦ ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ ೨೩-೦೧-೨೦೨೪ ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೬-೦೦ ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.