ಶ್ರೀ ರತ್ನಗರ್ಭ ಗಣಪತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ

posted in: Events | 0

ಶ್ರೀಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಪರ್ವದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಶ್ರೀಗಳವರು ಶ್ರೀಮಠದ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಶ್ರೀ ರತ್ನಗರ್ಭ ಗಣಪತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪಾವನ್ ಕ್ಷಣಗಳು