ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ

posted in: Upcoming Events | 0

ದಿನಾಂಕ ೧೯-೦೬-೨೦೨೨ ರಂದು ಭಾನುವಾರ, ಚಿಕ್ಕಬೆಟ್ಟದಳ್ಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು “ಅಭ್ಯುದಯ” ನಿಲಯದಲ್ಲಿ..