ವೈದಿಕರ ಸಮಾವೇಶ

posted in: Upcoming Events | 0

ದಿನಾಂಕ ೧೪-೦೭-೨೦೨೨ ರಂದು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ 32ನೇ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈದಿಕರ ಸಮಾವೇಶ.