ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ

posted in: Upcoming Events | 0

ಕರೋನೋತ್ತರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ – ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ | ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ | ದಿನಾಂಕ 30-11-2022 | ಸ್ಥಳ – ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ