ವಿಶ್ವವಂದ್ಯ ಸರಸ್ವತೀ ಮಠ

posted in: Upcoming Events | 0

ದಿನಾಂಕ 8 ರಿಂದ 11 ಏಪ್ರಿಲ್ 2023 ರವರೆಗೆ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಶ್ರೀಗಳವರ ಸವಾರಿ ಮೊಕ್ಕಾಂ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯ ಸರಸ್ವತೀ ಮಠ ಕಡತೋಕಾದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ