ಯಲ್ಲಾಪುರ ಸೀಮಾ ಮತ್ತು ಯಲ್ಲಾಪುರ ನಗರ ಭಾಗಿ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾದಪೂಜೆ

posted in: Events | 0