ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ ಜತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹವ್ಯಾಸ ಕಲಿಸಿ; ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಶ್ರೀ ಸಲಹೆ