ಹಸಿರೇ ಉಸಿರು

posted in: Kavan | 0

ಭುವಿಯೆಲ್ಲ ಹಸಿರಾದರೆ
ಬಾಳೆಲ್ಲ ನಲಿವಿನಾ ಸೆಲೆ
ಮನೆಗೊಂದು ಗಿಡಮರ
ನೀಡುವುದು ಸುಖದಾ ನೆಲೆ
Read More

ಮಧುರ ಸಮಾಗಮ

posted in: Kavan | 0

ದೇವರೆದುರು ಗುರು ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರರ
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಠದುನ್ನತಿಗೆ ನಿರಂತರ
ಶಿಷ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದಿ ಸಾಕಾರ Read More