ಚಿತ್ತ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ

posted in: Gurubodhe | 0

ಚಿತ್ತದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನೇಕ ಉಪಾಯಗಳಿವೆ. ಅಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನಿವೆಯೋ ಅವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿಬಿಟ್ಟರೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವೇ ಹಾಗೆ, ನಿಜಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಎಂದು. ಚಿತ್ತದ ಅಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ದ್ವಂದ್ವ. Read More

ಮನಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿ

posted in: Gurubodhe | 0

 “ಮನಸೋ ವಶೇ ಸರ್ವಮಿದಂ ಬಭೂವ” ಎಂಬುದಾಗಿ ವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ‘ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ’ ಎಂಬ ನುಡಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬಹುದು Read More

ಅಂತಃಸಾಕ್ಷಿ

posted in: Gurubodhe | 0

 ಮರಣಾನಂತರ ಜೀವಿಯ ಕರ್ಮಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಯಮನೆಂಬ ದೇವತೆಯ ಕಥೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲೂ ವೇದದಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ರೂಪವೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಅಂತಃಸಾಕ್ಷಿಯ ರೂಪದಿಂದ ಇರುತ್ತಾನೆ. Read More

ಗುರು

posted in: Gurubodhe, Uncategorized | 0

‘ಗುರು’ ಎಂದರೆ ಯಾರು? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ- “ಅಧಿಗತ ತತ್ವಃ ಶಿಷ್ಯಹಿತಾಯ ಉದ್ಯತಃ ಸತತಮ್” ಎಂದು. ಈ ಎರಡು ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದವನು ಗುರು. ಅಧಿಗತ ತತ್ವಃ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದವನು ಎಂದರ್ಥ. ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಶಿವ, ವಿಷ್ಣು, ದೇವಿ, ಪುರುಷ, ಸ್ತ್ರೀ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ. Read More

ಭಗವಂತನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಕ

posted in: Gurubodhe | 0

 ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರಿಮಿತವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದದ್ದನ್ನೂ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾದದ್ದನ್ನೂ ಗ್ರಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ ಮೊದಲಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿರಲಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾದ ಮನಸ್ಸಿರಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ. Read More

ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಬೆಳೆಯಬೇಕು

posted in: Gurubodhe | 0

ಬಾಹ್ಯವಾದ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಆ ಆಚರಣೆಯು ಡಂಭಾಚಾರವಾಗಿ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪರ್ಯಾವಸಾನವಾಗಬಹುದು. Read More

ಜ್ಞಾನಯೋಗಿಯ ಹೊಣೆ

posted in: Gurubodhe | 0

ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಅಥವಾ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿದೆ “ನ ಬುದ್ಧಿ ಭೇದಂಜನಯೇತ್‌ಅಜ್ಞಾನಾಂ ಕರ್ಮಸಂಗಿನಾಮ್ | ಜೋಷಯೇತ್ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ವಿದ್ವಾನ್ಯುಕ್ತಃ ಸಮಾಚರನ್ || Read More

ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತಾದರ್ಶನ

posted in: Gurubodhe | 0

ದೇವರು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕನೆಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿದೇವರಿದ್ದಾನೆಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ? ಹಿಂದೂಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರೂ ಸರಿ. ಮೂರಕ್ಕೂಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. Read More

ನರನು ಸಿಂಹನಾಗಬಲ್ಲ

posted in: Gurubodhe | 0

ಭಗವಂತನು ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಬಂದ ಶಿಷ್ಟರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ದುಷ್ಟರನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿದ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹಾವತಾರ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ ಹತ್ತು ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನುಳಿದ ಅವತಾರಗಳು ಒಂದೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರೂಪದ ಅವತಾರಗಳು, ಇಲ್ಲವೋ ಮನುಷ್ಯಾಕೃತಿಯ ಅವತಾರಗಳೂ. … Read More

ಶ್ರೀ ಶಂಕರರ ಚುಟುಕು ಉಪದೇಶ– ಮಹಾನ್‍ಆದರ್ಶ

posted in: Gurubodhe | 0

ಶ್ರೀಮದಾದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಚುಟುಕು ಮಾತು ಹೀಗಿದೆ–ಗೇಯಂಗೀತಾ ನಾಮ ಸಹಸ್ರಮ್ | ಧ್ಯೇಯಂ ಶ್ರೀಪತಿ ರೂಮಮಜಸ್ರಮ್ || ಜ್ಞೇಯಂ ಸಜ್ಜನ ಸಂಗೇಚಿತ್ತಮ್ | ದೇಯಂ ದೀನಜನಾಯಚ ವಿತ್ತಮ್ || Read More