ಜ್ಞಾನಯೋಗಿಯ ಹೊಣೆ

posted in: Gurubodhe | 0

ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಅಥವಾ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿದೆ “ನ ಬುದ್ಧಿ ಭೇದಂಜನಯೇತ್‌ಅಜ್ಞಾನಾಂ ಕರ್ಮಸಂಗಿನಾಮ್ | ಜೋಷಯೇತ್ಸರ್ವಕರ್ಮಾಣಿ ವಿದ್ವಾನ್ಯುಕ್ತಃ ಸಮಾಚರನ್ || Read More

ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತಾದರ್ಶನ

posted in: Gurubodhe | 0

ದೇವರು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕನೆಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿದೇವರಿದ್ದಾನೆಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ? ಹಿಂದೂಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರೂ ಸರಿ. ಮೂರಕ್ಕೂಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. Read More

ನರನು ಸಿಂಹನಾಗಬಲ್ಲ

posted in: Gurubodhe | 0

ಭಗವಂತನು ಅನೇಕ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಬಂದ ಶಿಷ್ಟರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ದುಷ್ಟರನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿದ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹಾವತಾರ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು. ಏಕೆಂದರೆ ಹತ್ತು ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನುಳಿದ ಅವತಾರಗಳು ಒಂದೋ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರೂಪದ ಅವತಾರಗಳು, ಇಲ್ಲವೋ ಮನುಷ್ಯಾಕೃತಿಯ ಅವತಾರಗಳೂ. … Read More

ಶ್ರೀ ಶಂಕರರ ಚುಟುಕು ಉಪದೇಶ– ಮಹಾನ್‍ಆದರ್ಶ

posted in: Gurubodhe | 0

ಶ್ರೀಮದಾದಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಚುಟುಕು ಮಾತು ಹೀಗಿದೆ–ಗೇಯಂಗೀತಾ ನಾಮ ಸಹಸ್ರಮ್ | ಧ್ಯೇಯಂ ಶ್ರೀಪತಿ ರೂಮಮಜಸ್ರಮ್ || ಜ್ಞೇಯಂ ಸಜ್ಜನ ಸಂಗೇಚಿತ್ತಮ್ | ದೇಯಂ ದೀನಜನಾಯಚ ವಿತ್ತಮ್ || Read More

ಕ್ರಮವರಿತ ಪ್ರಯತ್ನ

posted in: Gurubodhe | 0

ಯಾವುದೇಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಫಲ. ಹೆಚ್ಚು ಓದುವವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡುವ ಕೃಷಿಕನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇಅಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಎಂಬ ಫಲ ಬೇಗ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. Read More

ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಗಳ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ

posted in: Gurubodhe | 0

ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಬಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ “ಸ್ವಾಮೀಜಿ! ನೀವು ಹೇಳಿದಂತಹ ದೇವರು ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿಯೇ ನಾನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ.” ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಟಕ್ಕನೆ ಹೇಳಿದರು Read More

ಆಹಾರ-ನಿದ್ರೆ-ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ

posted in: Gurubodhe | 0

ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಏನು ಅಂತರ ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅನೇಕ ಉತ್ತರಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಉತ್ತರ- ಧರ್ಮ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇರುವ ಧರ್ಮವೇ ಅವನನ್ನು ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿಡುತ್ತದೆ. Read More

ಜನಜಂಗುಳಿಕ್ಕಿಂತ ಏಕಾಂತ ಉತ್ತಮ

posted in: Gurubodhe | 0

ಭಗವಂತನು 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಸಾಧನಗಳ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಮಾನಿತ್ವ(ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿಯಾದ ಗೌರವ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ), ಅದಂಭಿತ್ವ(ಡಾಂಬಿಕತನ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ), ಅಹಿಂಸೆ ಮುಂತಾದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ “ವಿವಿಕ್ತ ದೇಶ ಸೇವಿತ್ವಂ ಅರತಿರ್ಜನ ಸಂಸದಿ” ಎಂಬ ಸಾಲು ಬರುತ್ತದೆ. Read More

ನಿರ್ಮತ್ಸರತೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮಾ

posted in: Gurubodhe | 0

ಪೆರ್ಮೆಯ ಗುಣಂಗಳಿನ್ನೂರು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತದವು | ಸರ್ವೋತ್ತಮಗಳೆರಡು ಸರ್ವಕಠಿನಗಳು || ನಿರ್ಮತ್ಸರತೆಯೊಂದು ದೋಷಿಯೋಳ್ ಕ್ಷಮೆಯೊಂದು | ಬ್ರಾಹ್ಮಿಕಾಭ್ಯಾಸವದು – ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ||ಈ ಪದ್ಯದ ಸಾಲುಗಳು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. Read More