ದಿನದರ್ಶಿಕೆ

posted in: Dinadarshike | 0

2/07/2022 – 4:30ಕ್ಕೆ ಬಿಸಲಕೊಪ್ಲದಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ

3/07/2022 – 4:00pm ಕರಡೊಳ್ಳಿ ಗೋಶಾಲೆ‌ ಯಲ್ಲಾಪುರ

4/07/2022 – ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಶಾಲೆ. 4:30ಕ್ಕೆ ಪಂಚಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆ

5/07/2022 – ಶ್ರೀ ಮಠ ಮೀಟಿಂಗ್

6/07/2022 – ಶ್ರೀ ಮಠ ಮೀಟಿಂಗ್. ಸಾಯಂ ಮಜುಗುಣಿ

7/07/2022 – ಮಂಜುಗುಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾದಪೂಜೆ. 6:00pm ಯೋಗಮಂದಿರ ಭೇಟಿ

8/07/2022 – ಶ್ರೀ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಿ ಸಮಾಜದವರಿಂದ ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾದಪೂಜೆ

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ