ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಗಳವರು ಮೇ ೧೦ ರಂದು ನಡೆದ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.

posted in: Press Note/News | 0