ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅವಲೋಕನ

posted in: Events | 0

ಇಂದು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಶ್ರೀಗಳವರು ಶ್ರೀಮಠದ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಚಿತ್ತೈಸಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದರು