ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ

posted in: Bhagavadgeeta Abhiyana | 0

ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ- ಮನ ಮನಮನಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ..

ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಶ್ರೀಗಳವರ ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವದ್ಗೀತಾ ಅಭಿಯಾನ