ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ

posted in: Upcoming Events | 0

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 3/12/2022ರಂದು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00am ರಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ತ್ಥಾನ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ (C.B.S.C) ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಸಂಪರ್ಕ : ಶ್ರೀಮತಿ ನೇತ್ರಾ ನಂದಿನಿ ಮಾತಾಜಿ – 9900340166

ಶ್ರೀಮತಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪವನಕುಮಾರ್ ಮಾತಾಜಿ – 8431552686

ಭಾಸ್ಕರ ಭಟ್ಟ : 9449440233