ದೇವತೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳಿ ದೇವಿಗೆ ಪೂಜೆ

posted in: Events | 0

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಗಳವರು ದೇವತೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳಿ ದೇವಿಗೆ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು