ಶ್ರೀ ಹರಿಹರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸ

posted in: Bhagavadgeeta Abhiyana | 0

ಹರಿಹರದ ಶ್ರೀ ಹರಿಹರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತ ಅಭಿಯಾನ ನಿಮಿತ್ತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಗಳವರು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು