ಕರೋನೋತ್ತರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ

posted in: Bhagavadgeeta Abhiyana | 0

‘ಕರೋನೋತ್ತರ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆ” ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರಣ ದಾವಣಗೆರೆ ಯನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಶ್ರೀಗಳವರ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.