ಕರ್ತವ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಸಮಾಜ ಬೇಕು

posted in: Press Note/News | 0

ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಆಚರಣೆಯ ಉತ್ಸಾಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಅದು ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.