ಹಾಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾದಪೂಜೆ

posted in: Events | 0

ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಭಿಕ್ಷಾ ಪಾದಪೂಜೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಗಳವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು