ಋಗ್ವೇದ ಕ್ರಮ ಪಾರಾಯಣ

posted in: Upcoming Events | 0

ದಿನಾಂಕ – 15/09/2022 ರಿಂದ 24/09/2022ರ ವರೆಗೆ.

ಸ್ಥಳ – ಶ್ರೀ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲೀ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ

ಸಮಯ – ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ರಿಂದ 1.00, ಹಾಗೂ ಸಾಯಂಕಾಲ 6.00ರಿಂದ 8.00ರ ವರೆಗೆ.