ವೃಕ್ಷಾರೋಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

posted in: Upcoming Events | 0

೫ ಜೂನ್ ೨೦೨೩ ರಂದು ಶ್ರೀಮದ್ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯಿಂದ ವೃಕ್ಷಾರೋಪಣ ಕಾರ್ಯ ಸ್ವರ್ಣವಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.