ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತ ನಿಮಿತ್ತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಂದ ಸೇವೆ

posted in: Upcoming Events | 0

ದಿನಾಂಕ ೧೫ ರಿಂದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ 32ನೇ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತ ನಿಮಿತ್ತ ವಿವಿಧ ಭಾಗದ ಮಠದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಸೇವೆ.