ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ

posted in: Upcoming Events | 0

ಎಪ್ರಿಲ್ ೨೪ ಮತ್ತು ೨೫ ರಂದು ಶಂಕರ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.