ಶ್ರೀ ಶಂಕರರು ಲೋಕ ಶಂಕರರೇ ಸರಿ!

posted in: Articles | 0

-ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು