ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಜುರ್ವೇದ ಸಂಹಿತಾ ಹವನ

posted in: Events | 0

ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಗಂಗಾಧರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸಾನಿದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಜುರ್ವೇದ ಸಂಹಿತಾ ಹವನ ನಡೆಯಿತು.