ಶ್ರೀಶ್ರೀಗಳವರ ಹಾರೈಕೆ

posted in: Events | 0

“ಸದಾ ಸರ್ವ ಶಿಷ್ಯಾವನರತರಾದ”

ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಶ್ರೀಗಳವರು ಯಲ್ಲಾಪುರ, ಭರತನಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನಾಪುರ ಭಾಗದ ಸಿದ್ದಿ ಸಮಾಜದ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಹರಸಿದರು..