ಸಿಂಧೂರ ಗಣಪತಿ (ರಕ್ತ ವರ್ಣದ ಗಣಪತಿ)

posted in: Articles | 0

ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮೂಲಾಧಾರ, ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ, ಮಣಿಪೂರ, ಅನಾಹತ, ವಿಶುದ್ಧೀ ಮತ್ತು ಆಜ್ಞಾ ಎಂಬ ಆರು ಚಕ್ರಗಳಿವೆ.